Vážení obchodní priatelia,
radi by sme Vás informovali o nefunkčnosti nášho servisného portálu v dobe 23.2. od 17h do 25.2., s možnými výpadkami v dobe 26. a 27.2.  Ďakujeme za pochopenie.
Ing. Semir Boughattas a kolektív IVAR CS spol. s r.o.

 

X

ISO 14001 Starostlivosť o životné prostredie

Systém environmentálneho manažmentu (EMS) podľa normy ISO 14001:2004

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

IVAR CS spol. s r.o. je obchodným a technickým zastúpením niekoľkých zahraničných firiem so širokým sortimentom komponentov pre vykurovanie, vodu a plyn. Špecializuje sa na predaj armatúr, rozvodných systémov, vodovodných batérií a čerpadiel a na servis čerpadiel DAB. Pri realizácii zákaziek i v dennej prevádzke firmy sú aplikované výrobky a činnosti, ktoré nie sú významne nebezpečné pre životné prostredie.

Hlavným cieľom firmy IVAR CS spol. s r.o. v oblasti environmentu, je ekologické nakladanie s odpadkami a obmedzenie rizík znečistenia životného prostredia pri skladovaní, manipulácií chemických látok a prípravkov a pri montážnych činnostiach v servise čerpadiel. V rámci systému environmentálneho manažmentu, zavedenému v súlade s normou ISO 14001:2004, je rovnaká pozornosť venovaná i ďalším environmentálnym aspektom činnosti firmy.

Vedenie IVAR CS spol. s r.o. sa touto politikou zaväzuje:

 • dodržiavať právne a iné požiadavky na ochranu životného prostredia, zachovanie prírodných zdrojov a zaistenie bezpečného pracovného prostredia;
 • udržovať, rozvíjať a súčasne zlepšovať systém enviromentálneho manažmentu, zavedený podľa normy ISO 14001:2004 a dokumentovaný v Príručke integrovaného systému manažmentu a naväzujúcich organizačných smerníc;;
 • rohodovať o investičných zámeroch a ich realizácii s ohľadom na životné prostredie;
 • riadiť a vychovávať zamestnancov k zodpovednému chovaniu voči životnému prostrediu a dosiahnuť to, aby plne chápali, podporovali a presadzovali environmentálnu politiku;
 • vytvoriť podmienky pre ekologické chovanie svojich zamestnancov;;
 • riadiť prevádzku servisu a skladovanie chemických látok a prípravkov tak, aby dopady na životné prostredie boli pod kontrolou a čo najmenšie;
 • prevenciou rizík a znečisťovaniu predchádzať možnostiam vzniku mimoriadnych situácii, ktorých dôsledky by mohly mať negatívny dopad na životné prostredie;
 • uskutočňovať riadne plánovanú preventívnu údržbu a minimalizovať tak negatívne environmentálne dopady spojené s prevádzkou manipulačných a dopravných prostriedkov a technických zariadení;
 • každoročne stanovovať environmentálne cielek naplneniu tejto politiky - splnenie stanovených cieľových hodnôt kontrolovať v rámci pravidelného ročného prieskumu integrovaného systému manažmentu;
 • oznammovať túto politiku všetkým zamestnancom a podávať ju vhodnou formou verejnosti;
 • vyžadovať od zmluvných partnerov rešpektovanie tejto environmentálnej politiky.

Vedenie IVAR CS s.r.o. sa zaväzuje vytvárať podmienky a uvoľňovať potrebné zdroje pre dodržiavanie vyššie stanovených zásad environmentálnej politiky. Od zamestnancov očakáva plnú podporu tohoto záväzku.

Dne 2. 10. 2006

Ing. Semir Boughattas
 konateľ spolocnosti
 
Kontaktná osoba pre dotazy verejnosti: Eva Mejzrová, manažer IMS