ISO 9001 Starostlivosť o zákazníkov

Certifikát Systému Managementu Kvality (QMS) podľa normy ISO 9001:2008

Cieľom firmy IVAR CS je poskytovať zákazníkom komplexné a profesionálne služby v najvyššej možnej kvalite. Naše úsilie podporuje systém riadenia kvality zavedený podľa štandartu ISO 9001. Systém kvality bol úspešne prvý krát úspešne certifikovaný v roku 2000 a od tej doby zavedený systém udržujeme a stále rozvíjame.

Kvalita pre nás znamená stále zdokonaľovanie merateľných parametrov, ktoré poskytujú spätnú väzbu pre vedenie spoločnosti. Zavedený systém kvality vyžaduje neustále zhodnocovanie všetkých našich firemných procesov a hľadanie nových ciest k zdokonaľovaniu a prispôsobaniu sa požiadavkam zákazníka. Neoddeliteľnou súčasťou procesu zlepšovania kvality je aktívna spoluúčasť všetkých našich zamestnancov, kladieme dôraz na to, aby bol IVAR tým profesionálny a vyškolený, aby si každý zamestnanec plne uvedomoval svoj podiel odpovednosti na úspechu celej firmy. Každý jednostlivec prispieva plnením svojich úloh k dosiahnutiu cieľa spoločnosti IVAR CS spol. s r.o.

POLITIKA KVALITY

Vedenie spoločnosti IVAR CS spol. s r.o. vyhlasuje túto politiku kvality:

  • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude uplatňovať a trvalo zlepšovať systém manažmentu kvality (QMS), zavedený podľa normy ISO 9001:2008 a dokumentovaný v Príručke integrovaného systému manažmentu. Vedenie sa zaväzuje poskytovať v rámci aktuálnej finančnej situácie všetky potrebné zdroje pre trvalé zlepšovanie procesov QMS;
  • Vedenie spoločnosti bude usilovať o to, aby realizovaný systém manažmentu kvality bol plne zameraný na udržovanie a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov. Našim hlavným cieľom je dôsledná a pružná orientácia na zákazníka;;
  • Spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. bude, rovnako ako doteraz, dôsledne zabezpečovať plnenie požiadavok právnych predpisov vzťahujúcich sa k podnikateľským činnostiam;
  • So svojimi dodávateľmi bude spoločnosť IVAR CS spol. s r.o. jednať korektne a bude sa stále snažiť o zlepšovanie dodávateľsko-odberateľských vzťahov;
  • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje udržiavať a zvyšovať úroveň podnikovej kultúry, ktorá má motivujúci charakter a vedie k úspechu. Cieľom je vytvárať schopným ľuďom také prostredie a podnikovú klímu, v ktorej by svoje schopnosti a znalosti uplatňovali a ďalej rozvíjali;
  • Na základe tejto politiky kvality bude vedenie stanovovať pre každý kalendárny rok ciele kvality. Platnosť politiky kvality a splnenie cieľov kvality budú kontrolované pri pravidelnom ročnom prieskume integrovaného systému manažmentu;
  • Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že bude udržiavať integritusystému manažmentu kvality v prípade, kedy sú naplánované a uplatnené zmeny tohoto systému.

Vedenie spoločnosti očakáva od všetkých zamestnancov ztotožnenie s princípami uvedenými v Politike kvality, naplnenie tejto filozofie v každodennej praxi, prevzatie plnej zodpovednosti za kvalitu vlastnej práce, aktívnemu predchádzaniu vzniku chýb a predkladanie návrhov k zlepšovaniu funkčnosti systému.

Dňa 1.6.2006

Ing. Semir Boughattas
 konateľ spolocnosti
 
Kontaktná osoba pre dotazy verejnosti: Eva Mejzrová, manažer IMS