Systém rozvodov plynovodov vo viacvrstvovom potrubí IVAR.ALPEX-GAS

Spoločnosti IVAR CS, ako výhradnému zastúpeniu nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE pre Českú a Slovenskú republiku, sa potvrzuje, že sa systém rozvodu plynu vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS nie len presadil, ale každoročne získava stále väčší podiel na trhu.
Systém rozvodov plynovodov vo viacvrstvovom potrubí IVAR.ALPEX-GAS
  1. 10. 2021 to bude 12 rokov, čo sa po dlhom úsilí pri prekonávaní legislatívnych prekážok podarilo spoločnosti IVAR CS v úzkom spojení s ČSTZ presadiť v Českej republike nové progresívne riešenie rozvodov plynu v budovách s pracovným pretlakom do 5,0 bar pomocou viacvrstvového potrubia ALPEX-GAS.

To, čo bolo v Českej republike vo fáze certifikácie považované za nové riešenie rozvodov plynovodov, bolo už vo viacerých krajinách Európskej únie viac ako 15 rokov bežnou praxou. Napriek rôznym prekážkam ukázal systém ALPEX-GAS v plnej sile svoje prednosti a kvalitu, stal sa nie len životaschopným, ale predovšetkým stále častejšie využívaným alternatívnym riešením k už existujúcim tradičným systémom rozvodu plynu v budovách.

12 rokov úspešnej praxe moderného systému ALPEX-GAS v inštaláciách plynovodov

V priebehu 12 rokov sa nám podarilo s certifikovaným a legislatívne uznaným systémom ALPEX-GAS oboznámiť formou odborných školení viac ako 3 500 osôb z radov revíznych technikov, odborných realizačných firiem, projektantov a ďalších záujemcov. Skutočný počet osôb, ktoré prejavili o uvedený systém záujem je výrazne vyšší, pretože veľa sa ich zúčastnilo základných informatívnych školení, ktoré prebiehali na úrovni regionálnych spolupracujúcich obchodných partnerov. Počet záujemcov prekonal naše očakávania. Ukázalo sa taktiež, že rad realizačných firiem a revíznych technikov nejde takzvane s dobou, a s dostatočnou starostlivosťou alebo záujmom nevenujú pozornosť novinkám a zmenám v nových predpisoch v obore. Často potom trvajú na pôvodných a už zastaralých riešeniach rozvodov aj použitých materiáloch.

Systém ALPEX-GAS spĺňa legislatívne požiadavky STN EN 1775, TPP 704 01, TPP 704 03 a ostatných noriem.

Len pre pripomenutie, predvoleným legislatívnym podkladom pre certifikáciu tohto systému bola vládna vyhláška č. 268 / 2009 Sb. o technických požiadavkách na stavbu. Normatívnym dokumentom, ktorý špecifikuje požiadavky pre kvalitné a bezpečné inštalácie rozvodu plynu viacvrstvovými rúrkami ALPEX-GAS je TPP 704 03 a na ňu nadväzujúca podrobne spracovaná Podniková Technická Norma PTN 704 05 vo svojej aktuálnej verzii. Táto norma zahŕňa aj požiadavky súvisiacich noriem a predpisov a tvorí tak komplexný podklad pre kvalifikovanú montáž, navrhovanie aj prevádzkovanie systému ALPEX-GAS pre plynovody s pretlakom zemného plynu, bioplynu a propánu v plynnej fáze do 5,0 bar od hlavného uzáveru odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncových zariadení pre spotrebu plynu spaľovaním.

Systém ALPEX-GAS bol certifikovaný ako systém, a iba ako taký musí byť používaný s garanciou bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti

Jednotlivé prvky systému sú:

Neoddeliteľnou súčasťou je okrem znalostí všetkých súvisiacich noriem a predpisov aj platné oprávnenie rozsahu F pre domové plynovody typ materiálu oceľ a vlastníctvo „Osvedčení” o absolvovanom odbornom školení výrobcu, ktoré záujemci získavajú s dobou platnosti 10 rokov. A nie je to len vysoká odborná úroveň školení, vysoká technická úroveň systému ALPEX-GAS, ale aj profesionálny obchodný servis, kedy je celý systém v dostatočnom objeme naskladnený a jeho využívanie je podporené možnosťou zapožičania lisovacieho zariadenia a lisovacích čeľustí s kontúrou B zdarma. Kvalitné lisovacie zariadenia, lisovacie čeľuste a pomôcky pre montáž sú ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú inštaláciu a z toho plynúce bezproblémové a bezpečné využívanie celého systému. Z týchto dôvodov je lisovacie zariadenie po každom zapožičaní k inštalácii servisným oddelením spoločnosti IVAR CS kontrolované, čistené a pravidelne servisované.

Systém je predurčený pre inštalácie plynovodov v zemi a skryté vedenie v konštrukciách stien a podláh

Certifikované realizačné firmy oceňujú predovšetkým rýchlosť a zatiaľ nepoznanú variabilitu inštalácií bez neopodstatnených obmedzení a prekážok, ako je možnosť vonkajšieho vedenia plynu v zemi od HUP cez obvodovú stenu bez nutnosti prechodu na oceľové potrubie. Pri vnútornom vedení plynovodu je to potom vedenie v konštrukcii podláh v najkratšej trase k miestu pripojenia koncového zariadenia pre spotrebu plynu spaľovaním, inštalácie v konštrukcii stien bez potreby oceľového krytia a ďalšie možnosti. Využitím ohybnosti a tvarovej stálosti viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS sa významným spôsobom eliminuje aj množstvo spojov na trase plynovodu a znižujú sa náklady na inštaláciu.

Za ideálneho stavu s pripojením jedného koncového zariadenia pre spotrebu plynu spaľovaním, je možné konštatovať, že celú trasu plynovodu je možné realizovať iba s dvomi spojmi, a to s jedným lisovaným spojom pre pripojenie rúrky ALPEX-GAS v HUP na plynomer a druhým lisovaným spojom vo vnútri objektu a pripojením na koncový fiting, plynovú nástenku IVAT.PTM 5760-GAS. Dôležitým faktorom pre realizačnú firmu pri rozhodovaní býva aj okamžitá dostupnosť systémových komponentov systému ALPEX-GAS v obchodnej sieti a podrobná prepracovanosť ich použitia v realizačnej praxi daná PTN 704 05 vo svojej aktuálnej verzii. V poslednom období je významne oceňovaná predovšetkým vyššia produktivita práce, jej čistota, flexibilita aj nižšie zriaďovacie náklady.

Originál s registrovanou ochrannou známkou ALPEX-GAS je iba jeden, nepodceňujte preto bezpečnosť plynovodu

Na druhú stranu nás znepokojuje, že na rastúci záujem o inštalácie plynu vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS a snahu využiť dosiahnutú odbornú úroveň systému ALPEX-GAS, začínajú reagovať niektorí predajcovia a dovozcovia v snahe uplatniť na českom trhu „podobný“ produkt za každú cenu, ale bez uceleného systémového riešenia problematiky domových rozvodov plynu, a predovšetkým bez patričných legislatívnych podkladov, ako je napríklad už spomínaná PTN 704 05. Čo sa týka obchodných záujmov, nemôže to už nikoho v konkurenčnom prostredí trhového hospodárstva ČR prekvapiť. Našu spoločnosť však udivuje, že podobné signály máme i od niektorých odborných autorít v obore plynových zariadení, že tieto obchodné snahy nie sú plnohodnotne podporené splnením ani základných atribútov pre bezpečnú montáž a prevádzku takéhoto domového plynovodu. V praxi potom dochádza k situáciám, kedy spomínaní dovozcovia a ich predajcovia nie sú schopní garantovať ani tú najzákladnejšiu dodávku produktov a realizačné firmy sú nútené k neprípustnej kombinácii dvoch systémov, vo väčšine prípadov so systémom ALPEX-GAS, čo je nie len pre nás, ale aj pre legislatívu úplne neprijateľná situácia. Medzi odbornou verejnosťou je však väčšina tých, čo používajú zdravý rozum a uvedomujú si riziká, vyplývajúce z takéhoto postupu.

Špecifické dotazy nad rámec PTN 704 05, plynúce z realizácií systému ALPEX-GAS, s ktorými sa na nás ako dodávateľa systému obracajú realizačné firmy alebo projektanti, sú zodpovedne a individuálne riešené. V prípade potreby potom môžu byť konzultované s odbornou autoritou, teda ČSTZ. Vždy sa akceptuje predovšetkým požiadavka na maximálnu bezpečnosť navrhnutého riešenia, pretože ten je prioritný, a je zároveň predpokladom životaschopnosti všetkých nových systémov v konkurenčnom prostredí.

Z pohľadu investorov je oceňovaná technológia montáže, ktorá uprednostňuje vysoké bezpečnostné štandardy v používaní nerozoberateľných lisovacích fitingov typu IVAR.PRESS-GAS alebo využitie bezpečnostne – kontrolnej funkcie plynotesnej chráničky IVAR.KOT-GAS, ktorá jednoduchým spôsobom umožňuje kontinuálny prehľad o aktuálnom stave domového plynovodu. Veľmi pozitívne je vnímaná možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách, hlavne v podlahách a stenách, čo prispieva k estetickej čistote interiérov. Inštalácia bezpečnostných prvkov rozvodu plynu napr. protipožiarnych armatúr FIREBAG® pod typovým označením IVAR.TASK, ak je to vzhľadom k montážnej situácii potrebné, je vnímaná ako nadštandardné opatrenie pre ochranu zdravia osôb a majetku.

Integrované tlakové zátky a bezúnikové technológie sa stále častejšie presadzujú pri inštaláciách plynovodov.

Snahou spoločnosti IVAR CS je každoročne ponúknuť trhu novinky v oblasti inštalácií, a to nie len v oblasti rozvodov plynu. V poslednom období sú to predovšetkým plynové armatúry s integrovanou tlakovou zátkou, ktorá umožňuje bezúnikovú technológiu merania prevádzkového pretlaku v rozvode plynu a skúšku tesnosti systému podľa STN EN 1775:2008. Integrovanou tlakovou zátkou je umožnená rýchla inštalácia meracieho nástavca, pripojenie meracieho zariadenia a významným spôsobom je zjednodušený a skrátený čas pre kontrolu tesnosti a meranie prevádzkového pretlaku v plynovode.

Plynoinštalácie realizované v systéme ALPEX-GAS v moderných domoch pre súčasnosť aj budúcnosť, spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti dizajnu. Pre splnenie týchto cieľov sú v ponuke inovatívne plynové podomietkové rozdeľovače a guľové uzávery radu IVAR.K2, ideálne využiteľné pri skrytom (podomietkovom) vedení domového plynovodu. Použiteľné sú pre teploty od -20 °C do +60 °C, tlak 5 bar s teplotnou odolnosťou +650 °C po dobu 30 min, čím spĺňajú požiadavky normy STN EN 1775:2008. Bezúnikovú technológiu integrovanej tlakovej zátky využívajú aj nové rady guľových uzáverov IVAR.G24IVAR.G2S, určené k inštalácii v mieste pripojenia plynovodu na plynomerné zariadenie. K demontáži tlakovej zátky, montáži tlakového nástavca a pripojeniu meracieho prístroja nie je potrebná odborná spôsobilosť k montáži a opravám podľa vyhlášky 21/1979 Sb. v platnom znení, pretože uvedená operácia nie je spojená s únikom plynu.

time.jpg

Nové moderné technológie sa stále častejšie presadzujú už vo fáze rozhodovania o type systému

Spoločnosti IVAR CS, ako výhradnému zastúpeniu nemeckého výrobcu spoločnosti FRÄNKISCHE pre Českú a Slovenskú republiku, sa potvrzuje, že sa systém rozvodu plynu vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS nie len presadil, ale každoročne získava stále väčší podiel na trhu v oblasti domových plynoinštalácií. Uplynulých úspešných 12 rokov potvrdilo, že pokrok a vývoj v oblasti inštalácií nie je možné zastaviť a nové technológie sa budú musieť prijímať aj v budúcnosti, to však za predpokladu, že sa bude jednať o produkty renomovaných výrobcov, spĺňajúce všetky legislatívne požiadavky platné v mieste a zemi inštalácie. V prípade záujmu o uvedený systém nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@ivarsk.sk

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Soubory

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH

Dôležité oznámenie!

Dôležité oznámenie!

Nové verzie výpočtových programov HT 2000 a TechCON

Nové verzie výpočtových programov HT 2000 a TechCON