REKLAMAČNÝ PORIADOK IVAR CS spol. s r. o.

1.  Úvodné ustanovenie

1.1 Tento reklamačný poriadok bol spracovaný spoločnosťou IVAR CS spol. s.r.o., IČO: 452 76 935, zápis v OR Mestského súdu v Prahe, odd. C, vložka 9648, sídlo Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves (ďalej len dodávateľ) podľa ustanovenia zákona č. 89/2012 , občiansky zákonník v platnom znení a vzťahuje sa na tovar predaný dodávateľom zákazníkom, ktorého reklamácia bola uplatnená v súlade s týmto reklamačným poriadkom. Zákazník je podnikateľ, pričom kúpa sa týka jeho podnikateľskej činnosti.

1.2 Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá môže slúžiť zároveň ako záručný list, pokiaľ nie je priložený (závisí od výrobcu a druhu tovaru). Pri čerpacej technike je pre uplatnenie reklamácie nevyhnutné, aby bola na čerpadle pripevnená plomba s identifikačným číslom zhodným s číslom na záručnom liste.

1.3 Prevzatie tovaru a súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje zákazník podpisom dodacieho listu, pokiaľ súhlas so záručnými podmienkami už neprejavil podpisom príslušnej rámcovej zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a dodávateľom. Pokiaľ nie je tovar osobne odobraný, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar zákazník preberá od dopravcu.

1.4 Pokiaľ zákazník zistí akýkoľvek rozdiel medzi objednávkou, faktúrou a reálne dodaným tovarom (v druhu alebo množstve) alebo neobdržal so zásielkou správne vyplnenú faktúru, je povinný ihneď (najneskôr do 3 prac. dní) kontaktovať pracovisko odbytu dodávateľa na e-mailovej adrese ivarcs@ivarcs.cz, prípadne telefonicky na tel + 420 315 785 211-2. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia prípadná reklamácia týchto skutočností nebude uznaná.

 

2.  Záruka

2.1 Zárukou sa podľa tohto reklamačného poriadku rozumie zmluvná záruka. Dodávateľ poskytuje zákazníkovi záruku za akosť tovaru a zaväzuje sa, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie pre zvyčajný účel alebo že si zachová zvyčajné vlastnosti. Dodávateľ poskytuje záruku na jednotlivé druhy tovaru špecifikované vo faktúre alebo v inom účtovnom doklade a súčasne v príslušnom doklade o dodaní tovaru, v dodacom liste. Dĺžka záruky je uvedená na dodacom alebo záručnom liste.

2.2 Zmluvná záruka platí pre prípady, kedy zákazník je podnikateľ, pričom kúpa sa týka taktiež jeho podnikateľskej činnosti.

2.3 Zmluvná záruka sa vzťahuje na závady, ktoré majú svoj pôvod vo výrobe, v použitom materiále či v spôsobe spracovania. Dodávateľ je povinný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvnej záruky výhradne vtedy, pokiaľ zákazník nie je  v omeškaní s úhradou ceny predmetu plnenia.

2.4 Zmluvná záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným užívaním, ďalej sa nevzťahuje na závady spôsobené takým použitím alebo takou inštaláciou, ktorá je v rozpore s návodom na obsluhu alebo s podmienkami uvedenými v tomto reklamačnom poriadku (viď nižšie) či podmienkami všeobecne známymi pre používanie daného typu tovaru, na závady vzniknuté nedodržaním pokynov na údržbu, prevádzku alebo obsluhu tovaru, na závady vzniknuté nesprávnou prepravou a nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zachádzaním; vystavením nepriaznivým vonkajším vplyvom, prevádzkou za iných, ako výrobcom či dodávateľom stanovených podmienok, resp. za nezvyčajných podmienok; fyzickým poškodením, na závady vzniknuté neodvrátiteľnou udalosťou (oheň, voda apod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom alebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením, na závady vzniknuté použitím nesprávneho alebo závadného programového vybavenia, použitím iného, ako výrobcom tovaru výslovne odporúčaného spotrebného materiálu či príslušenstva. Predmetom záručného plnenia nie je tak isto bežná údržba, servis, čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu. Zmluvná záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebenie súčasťou tovaru, pri ktorých výrobca limitoval životnosť také súčasti, akonáhle táto doba bola prekročená, a na prirodzené opotrebenie súčasťou pri výrobcom odporúčaného užívania tovaru.

2.5 Zmluvná záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Ak bude tovar v rámci zmluvnej záruky vymenený, potom vymenený tovar bude mať záručnú dobu do konca pôvodnej zmluvnej záručnej doby reklamovaného tovaru, ak nebude výslovne dohodnuté inak. V prípade výmeny tovaru dostane zákazník nový záručný list, kde bude uvedené nové aj pôvodné výrobné číslo tovaru. Ďalšia prípadná reklamácia sa bude uplatňovať na základe tohto dokladu.

2.6 Do záručnej doby sa nezapočítavá doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy zákazník po skončení opravy tovar prevzal.

2.7 Zmluvná záruka taktiež zaniká:

 

 1. nedodržaním podmienok prevádzky alebo nevykonávaním pravidelnej bežnej užívateľskej údržby v súlade s návodom na obsluhu či podmienkami všeobecne známymi pre použitie daného typu tovaru,
 2. vykonaním zmeny na dodanom tovare alebo pozmenením údajov na záručnom liste alebo ďalšej dokumentácii,
 3. neoprávneným zásahom do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne dodávateľom splnomocnená,
 4. poškodením tovaru zapojením do siete nezodpovedajúcou príslušnej STN,
 5. poškodením alebo stratou plomby s číslom (iba pri čerpacej technike),
 6. používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v prevádzkovej dokumentácii,
 7. porušením ochranných známok a pečatí, pokiaľ na tovare sú.

 

Nedodržaním záručných podmienok zanikajú všetky práva zákazníka vyplývajúce zo zmluvnej záruky.

2.8 Zo zmluvnej záruky za závady vzniká zákazníkovi iba právo:

 1. pri závadách odstrániteľných právo na bezplatné odstránenie závad, na ktoré sa záruka vzťahuje, a ktoré sa počas záručnej doby na tovare vyskytnú pri dodržaní nižšie uvedených záručných podmienok. Odstránením závady sa rozumie oprava alebo úprava tovaru či jeho nahradenie nezávadným tovarom rovnakého druhu a rovnakých alebo lepších parametrov, pričom dodávateľ má právo zvoliť spôsob odstránenia závady podľa svojho uváženia. Oprava závadného dielu tovaru môže byť vykonaná nahradením tohto dielu rovnakým dielom a ak nebude mať výrobca či dodávateľ taký diel k dispozícii, potom dielom s obdobnými alebo lepšími parametrami tak, aby bola úplne obnovená funkčnosť opravovaného tovaru.
 2. pri závadách neodstrániteľných právo na výmenu tovaru za tovar rovnakých parametrov (ak to nebude pre rýchlosť inovácií už možné alebo ekonomické, potom parametrov lepších).

 

3.  Záručné podmienky

3.1 Zákazník preukazuje nárok na záruku záručným listom, pokiaľ bol zákazníkovi dodaný, inak dodacím listom. Zároveň musí byť predložená celá potrebná dokumentácia podľa Prílohy 1 tohto reklamačného poriadku. V prípade nedodania týchto dokumentov nebude reklamácia prijatá.

3.2 Zákazník doručí na vlastné náklady (v prípade potreby sa dostaví reklamačný technik dodávateľa) a riziko reklamovaný tovar na adresu servisného strediska dodávateľa. Pokiaľ tu bude závada uznaná ako záručná, bude bezplatne vykonaná oprava, úprava či výmena tovaru podľa článku 2.8 tohto reklamačného poriadku.

3.3 Servisné stredisko po vybavení reklamácie vyzve zákazníka k odberu tovaru, prípadne ho zašle na náklady a riziko zákazníka späť. Následne je dodávateľ oprávnený zákazníkovi vystaviť daňový doklad (faktúru) vo vyššie preukázateľných nákladov. Daňový doklad musí spĺňať náležitosti stanovené právnymi predpismi.

3.4 Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť závadný a neopraviteľný tovar iným s rovnakými alebo lepšími parametrami. V prípade neoprávnenej reklamácie bude oprava účtovaná. Ceny servisných prác sú uvedené v Prílohe 2 tohto reklamačného poriadku.

3.5 Na záručné opravy sa poskytuje záruka 6 mesiacov a to jedine na rovnakú závadu, ktorá už bola odstránená danou opravou.

3.6 Poškodenie tovaru pri preprave je nutné riešiť s dopravcom pri prevzatí tovaru do 3 pracovných dní a podľa pokynov dopravcu. Za poškodenie tovaru pri preprave nezodpovedá dodávateľ. Na neskoršie reklamácie nemôže byť braný zreteľ.

3.7 Každá oprávnená reklamácia bude vyriešená bez zbytočných odkladov, dodávateľ vyvinie maximálnu možnú snahu túto reklamáciu vyriešiť v lehote 30 dní odo dňa prijatia reklamácie, pričom však na túto lehotu nie je dodávateľ viazaný.

 

4.  Priebeh reklamačného konania

4.1 Oznámenie reklamácie

4.1.1 Zákazník oznamujúci reklamáciu tovaru zakúpeného u dodávateľa je povinný reklamáciu zaslať prostredníctvom reklamačného modulu na internetových stránkach IVAR CS (http://reklamace.ivarcs.cz)- oznámenie o reklamácii.

4.1.2 V odpovedi bude registrovanému zákazníkovi e-mailom zaslané číslo reklamácie a spôsob riešenia reklamácie, či zákazník tovar dopraví na adresu spoločnosti IVAR CS, spol. s r. o. Velvarská 9 Podhořany, Nelahozeves II, alebo či bude nutná návšteva reklamačného technika na mieste inštalácie. V takomto prípade je nevyhnutné zaistiť, aby s reklamovanými výrobkami nebolo manipulované, aby bolo možno správne a objektívne posúdiť, či prevádzkové podmienky zodpovedajú požiadavkám na prevádzku daného výrobku, a aby sa predišlo ďalším možným poruchám. V oboch prípadoch je pre prijatie reklamácie nutné vyplniť podľa návodu v uvedenom module reklamácie http://reklamace.ivarcs.cz všetky nevyhnutne požadované údaje:

 • identifikačné údaje reklamujúceho
 • popis výrobku a závady
 • nevyhnutné prílohy (faktúra, dodací list, záručný list, servisné protokoly, doklady o vykonávaní pravidelného servisu ).

4.1.3 Celá komunikácia s registrovaným zákazníkom prebieha prostredníctvom zadaného e-mailu pri registrácii zákazníka do modulu reklamácií. Zákazník zodpovedá za správnosť a platnosť údajov uvedených vo svojej registrácii. Prijatie reklamácie je vyplnené a potvrdené reklamačným technikom pri prevzatí reklamovaného tovaru alebo pri návšteve miesta inštalácie. Potvrdenie o tomto kroku, spolu s ďalšími zmenami o stave reklamácie je viditeľné na internetovom portáli, všetky zmeny sú oznámené e-mailom.

4.1.4 Zákazníci môžu od dátumu 1. 9. 2011 zadávať reklamácie iba prostredníctvom tohto reklamačného modulu. V opačnom prípade na reklamácie nebude braný zreteľ, reklamácia v takomto prípade nie je prijatá a reklamovaný tovar bude bez náhrady vrátený na adresu odosielateľa.

4.1.5 Pokiaľ zákazník nedodá reklamovaný tovar (nezašle či osobne nepredá na pobočke dodávateľa) či nepredloží potrebné dokumenty v lehotě 30 dní od zadania reklamácie do reklamačného modulu, nebude reklamačné konanie zahájené a po uplynutí tejto lehoty bude reklamácia považovaná za  uzatvorenú. V prípade nedodania dodávateľom požadovanej dokumentácie bude zákazníkovi odoslaný tovar späť.

4.1.6 Zákazník je povinný priložiť k reklamovanému tovaru, ktorý zasiela do servisného strediska dodávateľa, vytlačený servisný protokol z reklamačného modulu bez ohľadu na to, akým spôsobom je reklamovaný tovar prepravovaný.

4.1.7 V prípade, že zákazník si chce nárokovať  na viac náklady spojené so závadou výrobku (škodu), musí tak učiniť spoločne so zadaním reklamácie do reklamačného modulu, pričom je povinný predložiť potrebnú dokumentáciu

– zápis o škode, zápis o škode od likvidátora poistnej udalosti, príslušnou fotodokumentáciou. Pokiaľ sa zákazník o vzniku viac nákladov dozvie až po zadání reklamácie do reklamačného modulu, musí tieto nároky uplatniť ihneď, akonáhle sa o ich vzniku dozvedel a je taktiež povinný súčasne predložiť potrebnú dokumentáciu. Zároveň je povinný neodkladne po vzniku týchto viac nákladov informovať dodávateľa a umožniť mu fyzickú prehliadku na mieste škodnej udalosti. Zákazník je povinný nahlásiť dodávateľovi viac náklady spojené so závadou výrobku (škodu) do jedného mesiaca, potom ako sa o nich dozvedel, najneskôr však do 6 mesiacov odo dňa zadania reklamácie. Nároky zákazníka vznesené po lehote uvedenej v predchádzajúcej vete uplynutím tejto lehoty zanikajú.

 

4.2 Prijatie reklamácie

4.2.1 Reklamácia se považuje za prijatú doručením tovaru na adresu prevádzky firmy IVAR CS, spol. s r. o., reklamačné oddelenie, Velvarská 9 – Podhořany, 277 51 Nelahozeves II alebo uskutočnením návštevy reklamačného technika na mieste inštalácie, pričom pre prijatie a zahájenie reklamačného riadenia musí byť reklamácia najprv zadaná do reklamačného modulu v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

4.2.2 Reklamačný technik prekontroluje zadanie reklamácie, predloženú dokumentáciu a reklamovaný výrobok alebo systém a posúdi, či je reklamácia oprávnená alebo neoprávnená.

4.2.3 Reklamáciu nie je možné považovať za oprávnenú a nebude prijatá v týchto prípadoch:

 1. výrobok už nie je v záručnej dobe,
 2. nebola predložená potrebná dokumentácia pre daný výrobok alebo systém (viď. Príloha 1),
 3. výrobok je viditeľne poškodený z dôvodu nesprávnej montáže vykonanej inou osobou ako dodávateľom alebo za nevyhovujúcich prevádzkových podmienok,
 4. reklamačnému technikovi nebol umožnený prístup na miesto inštalácie reklamovaného výrobku,
 5. boli zmenené prevádzkové podmienky od doby nahlásenia reklamácie do doby návštevy reklamačného technika,
 6. ďalšie dôvody uvedené v tomto reklamačnom poriadku, najmä ustanovenia 2.4 a2.7. tohto reklamačného poriadku.

 

4.3 Kontrola na mieste inštalácie

4.3.1 V prípade potreby zistenia presných prevádzkových podmienok je dodávateľ oprávnený požadovať prehliadku miesta inštalácie a zodpovedanie korektných informácií o prevádzkovanom zariadení. Ak nebude zo strany zákazníka poskytnutá potrebná súčinnosť, nebude reklamácia prijatá.

4.3.2 Pokiaľ dôjde ku zmenám nastavenia a prevádzkových podmienok pre dané zariadenie pred návštevou reklamačného technika zaniká nárok na uznanie reklamácie.

4.3.3 V deň kontroly sa na miesto inštalácie dostaví reklamačný technik dodávateľa, zástupca reklamujúceho a prípadne zástupca prevádzkovateľa zariadenia.

4.3.4 Bude vykonaná kontrola zapojenia a prevádzkových parametrov a bude vyhotovený zápis o kontrole prevádzkových podmienok daného zariadenia.

 

4.4 Vybavenie reklamácie

4.4.1 Pokiaľ bude reklamácia uznaná za oprávnenú, bude riešená v súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami tohto reklamačného poriadku.

4.4.2 Ak bola reklamácia vyhodnotená ako neoprávnená, budú zákazníkovi účtované vzniknuté náklady. Prípadná oprava bude vyúčtovaná podľa platného cenníku servisných prác (viď Príloha .2).

4.4.3 V prípade, že reklamácia nebude uznaná, má zákazník lehotu 90 dní k vyzdvihnutiu tovaru na adrese prevádzky dodávateľa. V prípade, že si tovar nevyzdvihne, bude po uplynutí tejto lehoty zlikvidovaný.

4.4.4. Pokiaľ si zákazník chce vyzdvihnúť tovar inak ako osobným odberom, je povinný o tom popredu informovať dodávateľa a uviesť spôsob, akým bude tovar vyzdvihnutý.

 

 

 

Zoznam dokladov potrebných pre prijatie reklamácie 

 • Čerpacia technika: faktúra, záručný list, neporušená plomba na čerpadle
 • Tepelné čerpadlá: faktúra, projektová dokumentácia, protokol  o uvedení do prevádzky, protokol  o vykurovacej skúške, protokol o zaškolení obsluhy, servisné protokoly, doklady o vykonávanom servise, záručný list
 • Solárne systémy: faktúra, záručný list, protokol o uvedení do prevádzky
 • Klimatizácie, odvlhčovače: faktúra, záručný list, protokol o uvedení do prevádzky 
 • Ostatné výrobky: faktúra, záručný list

Podľa uváženia reklamačného technika môže byť vyžadovaná aj ďalšia dokumentácia (napr. fotodokumentácia, súvisiace revízne správy, správy o vykonaných skúškach, prevádzkové knihy, protokoly o zaškolení obsluhy atď.)