FILTER 5”

FILTER 5”

GEL.DEPURA 550 PP
 • PN 10, T = +40 °C
 • veľkosť filtra 10“
 • pre filtrovanie mechanických nečistôt z pitnej vody
 • varianty bez vložky / s vložkou PP 90 μm / s vložkou nerez 90 μm
 • možnosť použitia rôznych typov filtračných vložiek s rozmerom 10“
  viď. FILTRAČNÉ VLOŽKY DEPURA
 • rozmery: výška 330 mm, Ø 130 mm
 • materiál: hlava filtra PP s mosadzným zástrekom, nádobka SAN
 • montážny kľúč: kód 125.210.50
 • ATEST na pitnú vodu, RÚVZ Poprad
Obj. kód Typ Názov Balenie Jednotka Cena bez DPH
101.026.80 GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 1/2"F; bez vložky 1 ks 38,04 EUR
101.027.00 GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 3/4"F; bez vložky 1 ks 38,04 EUR
101.027.50 GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 1"F; bez vložky 1 ks 40,35 EUR
101.027.0L GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 3/4"F; vložka PP *AF* 1 ks akcia 49,36 EUR 32,00 EUR
101.027.5L GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 1"F; vložka PP *AF* 1 ks akcia 51,37 EUR 33,00 EUR
101.027.00KN GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 3/4"F; vložka nerez *AF* 1 ks akcia 122,22 EUR 79,00 EUR
101.027.50KN GEL.DEPURA 550 PP Filter 5" - 1"F; vložka nerez *AF* 1 ks akcia 124,61 EUR 80,00 EUR

Kontaktné osoby

Obchodno - technickí zástupcovia

Ing. Dávid Grumel
Ing. Dávid Grumel
Obchodno-technický zástupca
Maroš Pollák
Maroš Pollák
Obchodno-technický zástupca
Július Ugrik
Július Ugrik
Obchodno-technický zástupca
Tomáš Sobinovský
Tomáš Sobinovský
Obchodno-technický zástupca
Juraj Jarábek
Juraj Jarábek
Obchodno-technický zástupca
Radoslav Minár
Radoslav Minár
Obchodno-technický zástupca
Roman Pavlus
Roman Pavlus
Obchodno-technický zástupca
Richard Rybár
Richard Rybár
Obchodno-technický zástupca

Inštruktážne videá

PREPLACH VYKUROVACIEHO SYSTÉMU

 • Proplach topného systému

Podklady a prospekty

Podklady na vyžiadanieOdoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Podklady a prospekty

Často pokladané otázky

 • Aké sú výhody filtrácie mechanických nečistôt vo vstupnej vode?
  Filtrácia mechanických nečistôt vo vstupnej vode je veľmi dôležitým prvkom na hlavných vstupoch vodárenských rozvodov do všetkých druhov objektov. Filtrácia mechanických nečistôt vstupnej vody znižuje riziko poškodenia inštalovaných výtokových, uzatváracích, regulačných aj špecializovaných armatúr. Všeobecne sa preto odporúča použiť filtrácia mechanických nečistôt vstupnej vody pred všetky dôležité časti alebo funkčné skupiny vodárenských rozvodov.
 • Na akom princípe pracuje filtrácia mechanických nečistôt vo vstupnej vode?
  Väčšina typov filtrov mechanických nečistôt vstupnej vody pracuje na princípe filtračnej vložky umiestnenej v nádobke filtra, ktorá je napojená do prúdu pritekajúcej vody a zachytáva mechanické nečistoty väčšie, než je porozita (vyjadruje sa v jednotkách µm) použitej filtračné vložky.
 • Aké sú hlavné súčasti filtrácie mechanických nečistôt vo vstupnej vode?
  Väčšina filtrov mechanických nečistôt vstupnej vody je vyrobená v klasickom vyhotovení a skladá sa z tzv. „hlavy filtru“, ktorá je vložená do prívodného potrubia. K tejto „hlave filtru“ je potom rôznymi konštrukčnými spôsobmi (vnútorným alebo vonkajším závitom, prevlečnou maticou, spojkami atď.) pripojená nádobka, v ktorej je filtračná vložka. Pri odkalovacích filtroch mechanických nečistôt vstupnej vody je potom v nádobke naviac umiestnený systém pre vypustenie (mechanické alebo automatické) zachyteného sedimentu.
 • Z akých materiálov sa vyrábajú základné časti filtrácie mechanických nečistôt vo vstupnej vode?
  Filtre a filtračné vložky mechanických nečistôt pre vstupnú vodu sa vyrábajú zo širokej rady konštrukčných materiálov, môžu byť vyrobené z nerezovej ocele, liatiny, mosadze a po novom aj z celej rady plastov (napr. polypropylén, SAN, trogamid atď.). Z dôvodu rôzneho zloženia mechanických nečistôt vo vode obsiahnutých sa filtračné vložky mechanických nečistôt vyrábajú aj z viacerých konštrukčných materiálov od kovových (zvyčajne nerezová oceľ), plastov, organických materiálov (bavlna, aktívne uhlie atď.) až po špecializované porézne hmoty či najnovšie nanotechnológie.
 • Ako sa najčastejšie označujú filtre mechanických nečistôt vo vstupnej vode?
  Filtre mechanických nečistôt vstupnej vody sa väčšinou označujú obchodným názvom a následne typom a dimenziou prívodného potrubia (pre plastové potrubie PPR ½“, ocelové potrubie v dimenzii 1“, nerezové potrubie DN 65 atď.). Ďalej potom veľkosťou/dĺžkou filtračnej vložky (5“, 7“, 10“, 20“ a napríklad aj 40“). Filtre mechanických nečistôt vstupnej vody sa pre rôzne veľkosti mechanických nečistôt dodávajú s rôznou porozitou filtračnej vložky od 1 µm do 430 µm.
 • Čo je to proporcionálne dávkovanie chemických látok do vody?
  Proporcionálnym dávkovaním chemických látok do vody rozumieme vstreknutie určitého množstva chemických látok zo zásobníku do potrubia pod tlakom, a to buď podľa okamžitého prietoku vody daným potrubím, alebo s preddefinovanou frekvenciou.
 • Aké sú základné časti proporcionálneho dávkovania chemických látok do vody?
  Základnými časťami proporcionálneho dávkovania chemických látok do vody je najprv vlastné dávkovacie membránové čerpadlo, ďalej je to impulzný vodomer a nádrž na chemický roztok. Pomocnými dielmi sú prepojovacie hadičky, sací kôš a vstrekovacia tryska so spätnou klapkou.
 • Čo je to tvrdá voda a zmäkčovanie tvrdej vody?
  Tvrdá voda je voda, ktorá má vysoký obsah iónov vápniku a horčíku (zvyčajne sa takto označuje voda s „tvrdosťou“ vyššou ako 2,51 mmol/l alebo 14 °dH - stupňov nemeckých). Zmäkčovanie tvrdej vody je proces, kedy sa na špecializovanej náplni zmäkčovacieho zariadenia zachytávajú ióny vápniku a horčíku.
 • Ako delíme zmäkčovacie zariadenie pre zmäkčovanie tvrdej vody?
  Základné rozdelenie je podľa tzv. cyklickej kapacity, ktorá sa vypočíta z objemu aktívnej látky (katexovej živice) a použitého systému zasolenia. Ďalším charakteristickým prvkom zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody je typ jeho riadiacej elektronickej jednotky (používajú sa pre spúšťanie regeneračného preplachu na základe pretečeného objemu pri zmäkčovaní tvrdej vody alebo zadaného času). Niekedy sa ako určujúca veličina zásadne principiálne nesprávne uvádza prietok zariadením pre zmäkčovanie tvrdej vody. Tento údaj nezohľadňuje vstupnú tvrdosť vody a rozhodne by teda nemal slúžiť pre porovnávanie zmäkčovacích zariadení.
 • Aké veľkosti zmäkčovacích zariadení pre zmäkčovanie tvrdej vody sú k dispozícii?
  Veľkosti zariadení pre zmäkčovanie tvrdej vody sú rozdelené do dvoch konštrukčných skupín. Prvou skupinou sú kompaktné zariadenia, kedy je tlaková fľaša umiestnená do solankového kontejneru, takéto vyhotovenie zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody nazývame „kabinetné“. V sortimente našej spoločnosti sú označované IVAR.DEVAP-KAB s príslušným objemom katexovej živice. Druhou skupinou sú zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody, kedy sú väčšie objemy fliaš s katexovou živicou dodávané oddelene od solankového kontejneru a sú označované IVAR.DEVAP s príslušným objemom katexovej živice.
 • Čo je potrebné mať k dispozícii pre návrh a prevádzku zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody?
  Veľkosti zariadení pre zmäkčovanie tvrdej vody priamo závisia od tvrdosti vstupnej/čerstvej vody a maximálneho prietoku do objektu v danom časovom horizonte. Z týchto základných údajov sa vypočíta cyklická kapacita filtru (v m3 na jednotku tvrdosti) a z nej sa odvodí veľkosť a typ zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody. Zariadenie pre zmäkčovanie tvrdej vody musí mať pre zabezpečenie nevyhnutných regeneračných preplachov k dispozícii dostatočný tlak vstupnej vody (min. 2,5 bar) s objemovým prietokom cca 1 l/s, možnosť napojenia na kanalizačný odpad, prívod elektrickej energie 230 V a umiestnené musí byť do vnútorného priestoru s celoročne nezamŕzajúcou teplotou min. +5 °C.
 • Pracuje zariadenie pre zmäkčovanie tvrdej vody úplne automaticky?
  Zariadenie pre zmäkčovanie tvrdej vody je síce v bežnej prevádzke napojené na prívod elektrickej energie, ale aj keď dôjde k jej výpadku, sú naprogramované hodnoty zmäkčovania tvrdej vody udržiavané v elektronike s integrovanou gombíkovou batériou. Pri ďalšom výpadku elektrickej energie je jedine nutné prenastaviť aktuálne hodiny, aby regeneračné preplachy prebiehali v nastavenom čase.
 • Má zariadenie pre zmäkčovanie tvrdej vody atest pre pitnú vodu?
  Zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody typových radov IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP boli podrobené testovaniu a Zdravotný ústav so sídlom v Brne vydal atest, že zariadenia pre zmäkčovanie tvrdej vody typových radov IVAR.DEVAP-KAB a IVAR.DEVAP spĺňajú požiadavky na výrobky pre trvalý styk s pitnou vodou podľa Vyhlášky č.: 409/2005 Sb.
 • Aké sú druhy zariadení pre zachytávanie chemických látok z vody?
  Zariadenia pre zachytávanie chemických látok z vody je možné použiť pre zníženie obsahu železa a mangánu (IVAR.DEFEMN), pre zníženie obsahu železa/mangánu a zmäkčenie tvrdej vody (IVAR.DEFEMN CR1), pre elimináciu dusičnanov a dusitanov (IVAR.DENO), pre zachytávanie iónov chlóru a zlepšenie organoleptických vlastností vody (IVAR.DECLO), pre zachytávanie sedimentov a kalov z vody (IVAR.DESAND).
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachytávanie železa/mangánu IVAR.DEFEMN a čo je potrebné na jeho inštaláciu?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody je možné použiť pre zníženie obsahu železa a mangánu (IVAR.DEFEMN) s objemom tlakovej fľaše od 30 litrov až do 500 litrov. Pre zabezpečenie správnej funkcie zariadenia pre zachytávanie železa/mangánu je nutné ako prvý stupeň nainštalovať proporcionálne dávkovacie zariadenie, riadené impulzným vodomerom pre prvotnú oxidáciu rozpustených iónov železa/mangánu a popr. aj pre elimináciu bakteriálnej záťaže.
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachyrávanie železa/mangánu IVAR.DEFEMN?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody IVAR.DEFEMN je možné použiť pre zníženie obsahu železa/mangánu (so zmäkčením vody IVAR.DEFEMN CR1) s objemom tlakovej fľaše od 30 litrov až do 500 litrov. Zariadenie pre zachytávanie železa/mangánu vyžaduje iba dopĺňať spotrebovanú regeneračnú soľ do solankového kontejneru.
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachytávanie železa/mangánu/zmäkčenia vody IVAR.DEFEMN CR1?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody IVAR.DEFEMN CR1 je možné použiť pre zníženie obsahu železa/mangánu a zmäkčenie tvrdej vody s objemom tlakovej fľaše od 45 litrov až do 600 litrov. Zariadenie pre zachytávanie železa/mangánu/zmäkčenie vody vyžaduje iba dopĺňať spotrebovanú regeneračnú soľ do solankového kontejneru.
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachytávanie dusičnanov/dusitanov IVAR.DENO?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody IVAR.DENO, je možné použiť pre elimináciu dusičnanov a dusitanov s objemom tlakovej fľaše od 30 litrov až do 500 litrov. Zariadenie pre zachytávanie dusičnanov/dusitanov jedine vyžaduje dopĺňať spotrebovanú regeneračnú soľ do solankového kontejneru. Pretože náplňou zariadenia pre zachytávanie dusičnanov/dusitanov je anexová živica, je potrebné ho inštalovať až na koniec prípadnej série rôznych zariadení, aby sa pred inými škodlivinami čo najviac ochránila citlivá náplň. Pri výpočte zariadenia pre zachytávanie dusičnanov/dusitanov je potrebné skontrolovať a popr. zohľadniť aj pomer chloridov.
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachytávanie iónov chlóru IVAR.DECLO?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody IVAR.DECLO je možné použiť pre zachytávanie iónov chlóru a zlepšenie organoleptických vlastností vody s objemom tlakovej fľaše od 30 litrov až do 500 litrov. Zariadenie pre zachytávanie iónov chlóru je potrebné bezpodmienečne regenerovať spätným preplachom a kontrolovať výstupné hodnoty voľného chlóru.
 • Aké sú veľkosti zariadenia pre zachytávanie sedimentov a kalov z vody IVAR.DESAND?
  Zariadenie pre zachytávanie chemických látok z vody IVAR.DESAND je možné použiť pre zachytávanie sedimentov a kalov z vody s objemom tlakovej fľaše od 30 litrov až do 500 litrov. Zariadenie pre zachytávanie sedimentov a kalov je potrebné bezpodmienečne regenerovať spätným preplachom a kontrolovať výstupné hodnoty zákalu turbidimetrom.

Články

FILTRÁCIA MECHANICKÝCH NEČISTÔT

FILTRÁCIA MECHANICKÝCH NEČISTÔT