Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

V súlade s bezpečnostnými predpismi a platnými normami vzniká legislatívna povinnosť inštalácie bezpečnostných armatúr, ktoré zabraňujú prietoku plynu v rozvodoch plynovodov. Jednou z takýchto armatúr je bezpečnostná nadprietoková poistka IVAR.GST,…
Nadprietokové poistky pre bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov

V súlade s bezpečnostnými predpismi a platnými normami vzniká legislatívna povinnosť inštalácie bezpečnostných armatúr, ktoré zabraňujú prietoku plynu v rozvodoch plynovodov. Jednou z takýchto armatúr je bezpečnostná nadprietoková poistka IVAR.GST, ktorej funkciou je zabrániť prietoku plynu mechanicky poškodeným plynovodom.
A akých plynovodov sa to týka? Sú to plynovody, ktoré sú vedené po stavebných konštrukciách v priestoroch alebo miestach, so zvýšeným rizikom mechanického poškodenia vplyvom napr. pohybu automobilov, manipulačných prostriedkov alebo manipulácie s materiálmi.

Princíp prevádzkovej funkčnosti nadprietokovej poistky IVAR.GST

Nadprietoková poistka nebráni prietoku plynu, ktorý svojou hodnotou prietoku neprekračuje jej nominálnu hodnotu. V okamihu, keď dôjde k mechanickému poškodeniu plynovodu a prekročeniu maximálneho nominálneho prietoku Vgas, na ktorý je poistka dimenzovaná, dochádza k uzavretiu prietoku plynu do tejto poškodenej časti plynovodu. Po aktivácii a uzavretí vplyvom mechanického poškodenia plynovodu nie je tento stav úplne tesný, čo je dané otvorom v uzatváracej clone, ktorý umožňuje prietok s maximálnou hodnotou VL ≤ 37,5 l/h pri tlaku 100 mbar. Účelom tohto prietoku uzavretou clonou je vyrovnať tlakové pomery pred a za poistkou po oprave mechanicky poškodenej časti plynovodu a umožniť tak jej opätovné otvorenie a sprevádzkovanie. Jedná sa o reverznú funkciu nadprietokovej poistky IVAR.GST bez nutnosti jej výmeny. Upozorňujeme, že časový interval pre opätovné otvorenie bezpečnostnej poistky je priamo závislý od dimenzie použitej poistky a dĺžky plynovodu, ktorý má byť opätovne sprevádzkovaný, a preto je rôzny.

1.png

2.png

3.png

Garancia kvality je základný predpoklad prevádzkovej spoľahlivosti a bezpečnosti

Nadprietoková poistka zaručuje bezpečnosť a spoľahlivosť uzavretí v rámci parametrov definovaných nemeckou produktovou normou DVGW VP305-1.

Napriek pomerne jednoduchej konštrukcii podliehajú poistky veľmi prísnej kontrole počas výrobného procesu. Spoľahlivosť je garantovaná kvalitou jednotlivých komponentov a neustále sa zlepšujúcimi výrobnými procesmi s testovaním každého výrobku. Všetky vnútorné časti sú vyrobené tak, aby zaručovali funkčnosť v priebehu času. Pružina je pred prietokom plynu plne (patentovane) chránená, aby sa zabránilo kontaktu s akýmikoľvek nečistotami, ktoré by mohli v priebehu času zmeniť jej parametre z hľadiska funkčnosti, a teda aj bezpečnosti. Okrem toho je poistka schopná tlmiť akékoľvek nárazové zvýšenie prietoku v okamihu štartu plynového spotrebiča, ktorý by mohol spôsobiť jej uzavretie.

Technické a prevádzkové parametre

Bezpečnostné nadprietokové poistky sa dodávajú v závitovom vyhotovení a dimenziách od 1/2” do 2” s voliteľným nominálnym prietokom Vgas od 1,6 do 16 m3/h, ktoré je pre ľahšiu identifikáciu rozlíšený farebným prúžkom na tele bezpečnostnej nadprietokovej poistky.

provozni-parametry.png

 

Rozsah prevádzkového tlaku

15 ÷ 100 mbar

Rozsah prevádzkovej teploty

-20 °C +60 °C

Tlaková strata

ΔP ˂ 0,5 mbar (50 Pa)

Hodnota maximálneho prietoku clonou v uzavretej polohe

VL ≤ 37,5 l/h pri tlaku 100 mbar

Inštalačné požiadavky

Inštalácia bezpečnostnej nadprietokovej poistky IVAR.GST musí byť realizovaná v dosiahnuteľných a voľne prístupných miestach vo vodorovnej alebo zvislej pozícii (s prietokom smerom nahor), kedy uzatvárací faktor fs min. = 1,30 a fs max. = 1,45 zaručuje uzatvárací prietok o 30 ÷ 40 % vyšší ako jej menovitý prietok. Tento výkonový parameter platí iba pri použití v plynovodoch realizovaných v kovovom alebo plastovom potrubí. Samozrejmosťou je pri inštalácii dodržať smer prietoku plynu vyznačený na tele bezpečnostnej armatúry.

Legislatívne požiadavky na autorizovanú realizačnú firmu

Pri inštalácii bezpečnostných plynových armatúr je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie” vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom. Inštalácia plynovodu musí byť vykonaná v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi platnými v krajine a mieste inštalácie. Navrhovanie, projektovanie, inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu ako systému musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba, ktorá má patričné ​​vzdelanie a kvalifikáciu, a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia.

V prípade ďalších otázok Vám je k dispozícii obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR SK. Uvedené výrobky sú dostupné v plnom rozsahu v sieti našich zmluvných veľkoobchodných predajcov.

Za  IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Súvisiace kategórie

Související články

Pozvánka na veľtrh ISH

Pozvánka na veľtrh ISH

Dôležité oznámenie!

Dôležité oznámenie!

Nové verzie výpočtových programov HT 2000 a TechCON

Nové verzie výpočtových programov HT 2000 a TechCON