Protipožiarne armatúry FIREBAG pre bezpečnosť domácich plynovodov

Protipožiarne armatúry FIREBAG® sú okrem certifikovanej požiarnej odolnosti schopné automaticky sa aktivovať a uzavrieť prietok plynu bez väzby na systém detekcie plameňa alebo teploty.
Protipožiarne armatúry FIREBAG pre bezpečnosť domácich plynovodov

V súlade s platnými bezpečnostnými predpismi, vyhláškami a normami vzniká v mnohých prípadoch legislatívna povinnosť inštalácie bezpečnostných armatúr zabraňujúcich prietokom plynu v rozvodoch plynovodov. V prípade vzniku požiaru, potom prevádzkovo funkčné požiadavky alebo odporúčania pre plynovody vo vnútri budov, jasne predpisujú, ako má byť plynovod projekčne navrhnutý, inštalovaný a chránený tak, aby dopady požiaru nemohli viesť k výbuchu alebo k rýchlemu šíreniu samotného ohňa. Pre požiarne oddelenie plynovodu alebo jeho konštrukciu sa predpisuje alternatívne vloženie bezpečnostného ručného alebo automatického zariadenia s certifikovanou požiarnou odolnosťou, ktoré je aktivované v prípade vzniku požiaru. Protipožiarne armatúry FIREBAG® sú okrem certifikovanej požiarnej odolnosti schopné automaticky sa aktivovať a uzavrieť prietok plynu bez väzby na systém detekcie plameňa alebo teploty.

firebag-princip-fungovani.png

firebag-princip-fungovani2.png

Záujem o protipožiarne armatúry rastie u autorizovaných projektantov plynovodov aj odborných realizačných firiem

Bez ohľadu na Európsku normu, certifikáciu a legislatívne uznanie systému ALPEX-GAS ako plnohodnotného systému pre rozvody zemného plynu, bioplynu a propánu v plynnej fáze, vzrástol záujem nie len o systém samotný, ale aj o ďalšie významné prvky zabezpečujúce vyššiu bezpečnosť domových a priemyselných plynovodov. Do tejto skupiny výrobkov spadajú protipožiarne armatúry typového značenia IVAR.TASK v závitovom vyhotovení pre domové plynovody a protipožiarne armatúry IVAR.TASF v prírubovom prevedení pre priemyselné inštalácie plynovodov. Oba typy bezpečnostných armatúr majú integrovanú protipožiarnu teplotnú poistku FIREBAG®, ktorá v okamihu vzniku požiaru a prekročení teploty v okolitom priestore nad stanovenú hodnotu, uzavrie prietok plynu do požiarom ohrozeného priestoru alebo zariadenia.

Princíp funkcie protipožiarnej armatúry FIREBAG®

Protipožiarna armatúra FIREBAG® inštalovaná v systéme rozvodu plynu je neaktívna do doby, kým dôjde k zvýšeniu teploty v okolitom priestore na hodnotu +100 °C. Pri dosiahnutí teploty v rozsahu +95 °C až +100 °C dochádza k roztaveniu nízkotaviteľného kovu, ktorý blokuje uzatvárací element, ktorý je následne uvoľnený a nerezovou pružinou vystrelený do osadenia vo vnútri armatúry, čím dôjde k dokonalému a nezvratnému uzavreniu prietoku plynu. Protipožiarnie armatúry nemajú možnosť opätovného reverzného otvorenia a musia byť v prípade aktivácie vymenené.

Kde inštalovať protipožiarne armatúry a aké sú ich prevádzkové parametre?

Jedným zo základných požiadaviek na požiarnu odolnosť odberných plynových zariadení, vyplývajúcich z normy STN EN 1775:2008 je ich minimálna teplotná odolnosť +650 °C počas 30 minút. Pokiaľ prvky rozvodu plynu nespĺňajú túto normou požadovanú teplotnú a časovú odolnosť, musia byť inštalované napr. protipožiarne armatúry FIREBAG®. Tlaková a teplotná použiteľnosť protipožiarnych armatúr IVAR.TASK je do maximálneho prevádzkového  tlaku 5 bar a teploty v rozsahu od -20 °C do +60 °C. Tesné uzavrenie prietoku je potom garantované pri teplote +925 °C počas 60 minút, čím výrazne prekonáva požiadavky vyššie uvedenej normy. Protipožiarne armatúry IVAR.TASF pre priemyselné plynovody sú použiteľné do maximálneho prevádzkového tlaku 16 bar a teploty v rozsahu od -20 °C do +60 °C s teplotnou odolnosťou +650 °C počas 30 minút.

Inštalačné požiadavky na autorizovanú realizačnú firmu

Pri inštalácii bezpečnostných plynových armatúr je bezpodmienečne nutné dodržiavať „Návod na inštaláciu a použitie” vydaný výrobcom systému alebo jeho zástupcom. Inštalácia plynovodu musí byť vykonaná v súlade s platnými zákonnými normami, vyhláškami, TPP a bezpečnostnými predpismi platnými v krajine a mieste inštalácie. Navrhovanie, projektovanie, inštaláciu, skúšanie, uvádzanie do prevádzky, prevádzku, opravy a údržbu plynovodu ako systému musí vykonávať iba kvalifikovaná osoba, ktorá má patričné vzdelanie a kvalifikáciu, a je držiteľom platného osvedčenia alebo oprávnenia.

V prípade ďalších otázok Vám je k dispozícii obchodno-technická kancelária spoločnosti IVAR SK. Uvedené výrobky sú dostupné v plnom rozsahu v sieti našich zmluvných veľkoobchodných predajcov.

 

Miroslav Kotrouš
Technický manažér

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách

ALPEX – maximálna kvalita v inštaláciách

IVAR.HYGGE Home – bezdrôtový programovateľný termostat

IVAR.HYGGE Home – bezdrôtový programovateľný termostat

E-READY – nové uzatváracie prvky rozvodov sanity

E-READY – nové uzatváracie prvky rozvodov sanity