SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

15 rokov úspešnej praxe moderného systému ALPEX-GAS v inštaláciách plynovodov
SYSTÉM ROZVODOV PLYNOVODOV VO VIACVRSTVOVOM POTRUBÍ ALPEX-GAS

1. 10. 2024 bude 15 úspešných rokov, čo sa po dlhom úsilí, pri prekonávaní legislatívnych prekážok, podarilo spoločnosti IVAR CS v úzkom spojení s ČSTZ presadiť v Českej a Slovenskej republike nové progresívne riešenie rozvodov plynu, v budovách s pracovným pretlakom do 5,0 bar, pomocou viacvrstvového potrubia ALPEX-GAS.

To, čo bolo v Českej republike vo fáze certifikácie považované za nové riešenie rozvodov plynovodov, bolo už v mnohých krajinách Európskej únie viac ako 15 rokov bežnou praxou. Napriek rôznym prekážkam ukázal systém ALPEX-GAS v plnej sile svoje prednosti a kvalitu a stal sa nielen životaschopným, ale predovšetkým stále častejšie sa využívaným alternatívnym riešením k existujúcim tradičným systémom rozvodu plynu v budovách.

15 rokov úspešnej praxe moderného systému ALPEX-GAS v inštaláciách plynovodov

V priebehu 15 rokov sa nám podarilo, s certifikovaným a legislatívne uznaným systémom ALPEX-GAS, na odborných školeniach oboznámiť viac ako 4 500 osôb z radov revíznych technikov, odborných realizačných firiem, projektantov a ďalších záujemcov. Skutočný počet osôb, ktoré prejavili o uvedený systém záujem, je výrazne vyšší, pretože veľa sa ich zúčastnilo základných informatívnych školení, ktoré prebiehali na regionálnej úrovni u našich obchodných partnerov. Aj napriek určitému poklesu záujmu, spôsobeného obavami z cien zemného plynu a jeho dostupnosti, sme v priebehu roku 2023 zaznamenali opätovný nárast záujmu o tento typ technológie. Obzvlášť potešujúce je zistenie, že záujem o odborné školenia vo väčšom počte prejavujú doposiaľ nespolupracujúce odborné realizačné firmy, čím rastie skupina potencionálnych záujemcov o tento systém rozvodu nielen domových plynovodov.

Systém ALPEX-GAS spĺňa legislatívne požiadavky STN EN 1775, TPG 704 01, TPG 704 03 a noriem dotknutých

Normatívnym dokumentom, ktorý špecifikuje požiadavky pre kvalitné a bezpečné inštalácie rozvodu plynu viacvrstvovými rúrkami ALPEX-GAS je TPG 704 03 a na ňu nadväzujúca, podrobne rozpracovaná,  Podniková Technická Norma PTN 704 05 vo svojej aktuálnej verzii 1.5. Táto norma zahŕňa aj požiadavky súvisiacich noriem a predpisov a tvorí tak komplexný podklad pre kvalifikovanú montáž, navrhovanie aj prevádzkovanie systému ALPEX-GAS pre plynovody s pretlakom zemného plynu, bioplynu a propánu v plynnej fáze do 5,0 bar od hlavného uzáveru, odberného plynového zariadenia až po miesto pripojenia koncových zariadení na spotrebu plynu spaľovaním.

Systém ALPEX-GAS bol certifikovaný ako systém, ktorý ako taký musí byť používaný s garanciou bezpečnosti, prevádzkovej spoľahlivosti a životnosti

Jednotlivé prvky systému sú:

Jedno školenie, jedno osvedčenie, dva systémy

Neoddeliteľnou súčasťou je, okrem znalostí všetkých súvisiacich noriem a predpisov, aj platné oprávnenie rozsahu F pre domové plynovody typ materiálu oceľ a vlastníctvo „Osvedčenia” o absolvovanom odbornom školení výrobcu, ktoré záujemcovia získavajú s platnosťou 5 rokov. V súčasnej dobe nie je predmetom odborného školenia iba systém ALPEX-GAS, ale aj nový systém rozvodu plynovodov v nerezovom potrubí IVAR.INOX GAS. Účastník školenia tak získava „Osvedčenie” na oba systémy z ponuky spoločnosti IVAR CS a to na ALPEX-GAS a IVAR.INOX GAS.

A nie je to len vysoká odborná úroveň školenia, vysoká technická úroveň systému ALPEX-GAS, ale aj profesionálny obchodný servis, kedy je celý systém v dostatočnom objeme naskladnený a jeho využívanie je podporené možnosťou zapožičania lisovacieho zariadenia a lisovacích čeľustíkontúrou B zadarmo. Kvalitné lisovacie zariadenia, lisovacie čeľuste a pomôcky k montáži sú ďalšou nevyhnutnou podmienkou pre kvalitnú inštaláciu a z toho plynúce bezproblémové a bezpečné využívanie celého systému. Z týchto dôvodov je lisovacie zariadenie po každom zapožičaní, servisným oddelením spoločnosti IVAR CS, kontrolované, čistené a pravidelne servisované.

Systém je predurčený pre inštalácie plynovodov v zemi a skryté vedenie v konštrukciách stien a podláh

Certifikované realizačné firmy oceňujú predovšetkým rýchlosť a doposiaľ nepoznanú variabilitu inštalácií, bez neopodstatnených obmedzení a prekážok, ako je možnosť vonkajšieho vedenia plynu v zemi od HUP cez obvodový múr, bez nutnosti prechodu na oceľové potrubie. Pri vnútornom vedení plynovodu ide o vedenie v konštrukcii podláh v najkratšej trase k miestu pripojenia koncového zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, inštalácia v konštrukcii stien bez potreby oceľového krytia a ďalšej možnosti. Využitím ohybnosti a tvarovej stálosti viacvrstvových rúrok ALPEX-GAS sa významným spôsobom eliminuje aj množstvo spojov na trase plynovodu a znižujú sa náklady na inštaláciu.

Za ideálneho stavu, s pripojením jedného koncového zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním, je možné konštatovať, že celú trasu plynovodu je možné realizovať iba s dvoma spojmi, a to s jedným lisovaným spojom pre pripojenie rúrky ALPEX-GAS v HUP na plynomer, a druhým lisovaným spojom vo vnútri objektu a pripojením na koncový fiting, plynovú nástenku IVAT.PTM 5760-GAS. Dôležitým faktorom pre realizačnú firmu pri rozhodovaní býva aj okamžitá dostupnosť systémových komponentov systému ALPEX-GAS v obchodnej sieti a podrobná prepracovanosť ich použitia v realizačnej praxi daná PTN 704 05 vo svojej aktuálnej verzii. V poslednom období je významne oceňovaná najmä vyššia produktivita práce, čistota, flexibilita a nižšie obstarávacie náklady.

Originál s registrovanou ochrannou známkou ALPEX-GAS je iba jeden, nepodceňujte preto bezpečnosť plynovodu

Na druhú stranu nás znepokojuje, že na rastúci záujem o inštalácie plynu vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS a snahu využiť dosiahnutú odbornú úroveň systému ALPEX-GAS, začínajú reagovať niektorí predajcovia a dovozcovia v snahe uplatniť na českom a slovenskom trhu „podobný“ produkt, ale bez uceleného systémového riešenia problematiky domových rozvodov plynu, a predovšetkým bez patričných legislatívnych podkladov, ako je napríklad už spomínaná PTN 704 05. Čo sa obchodných záujmov týka, nemôže to nikoho v konkurenčnom prostredí trhového hospodárstva prekvapiť. Našu spoločnosť však prekvapuje, že podobné signály máme aj od niektorých odborných autorít v odbore plynových zariadení, že tieto obchodné snahy nie sú plnohodnotne podporené splnením ani základných atribútov pre bezpečnú montáž a prevádzku domového plynovodu. V praxi potom dochádza k situáciám, kedy spomínaní dovozcovia a ich predajcovia nie sú schopní garantovať ani najzákladnejšiu dodávku produktov a realizačné firmy sú nútené k neprípustnej kombinácii dvoch systémov, vo väčšine prípadov so systémom ALPEX-GAS, čo je nielen pre nás, ale aj pre legislatívu úplne neprijateľná situácia. Medzi odbornou verejnosťou je však väčšina tých, čo používajú zdravý rozum a uvedomujú si riziká plynúce z takéhoto postupu.

Špecifické otázky nad rámec PTN 704 05, plynúce z realizácií systému ALPEX-GAS, s ktorými sa na nás, ako dodávateľa systému, obracajú realizačné firmy alebo projektanti, sú zodpovedne a individuálne riešené. V prípade potreby potom môžu byť konzultované s odbornou autoritou, teda ČSTZ. Vždy sa akceptujú požiadavky, predovšetkým na maximálnu bezpečnosť navrhnutého riešenia, pretože sú prioritné, a sú zároveň predpokladom životaschopnosti všetkých nových systémov v konkurenčnom prostredí.

Z pohľadu investorov je oceňovaná technológia montáže, ktorá uprednostňuje vysoké bezpečnostné štandardy v používaní nerozoberateľných lisovacích fitingov typu IVAR.PRESS-GAS alebo využitie bezpečnostno-kontrolnej funkcie plynotesnej chráničky IVAR.KOT-GAS, ktorá jednoduchým spôsobom umožňuje kontinuálny prehľad o aktuálnom stave domového plynovodu. Veľmi pozitívne je vnímaná možnosť skrytého vedenia plynovodu v konštrukciách, najmä podlahách a stenách, čo prispieva k estetickej čistote interiérov. Inštalácia bezpečnostných prvkov rozvodu plynu napr. protipožiarnych armatúr FIREBAG®, pod typovým označením IVAR.TASK, ak je to vzhľadom na montážnu situáciu potrebné, je vnímaná ako nadštandardné opatrenie na ochranu zdravia osôb a majetku.

Integrované tlakové zátky a bezúnikové technológie sa stále častejšie presadzujú pri inštaláciách plynovodov

Snahou spoločnosti IVAR CS je každoročne ponúknuť na trh novinky v oblasti inštalácií, a to nielen v oblasti rozvodov plynu. V poslednom období sú to predovšetkým plynové armatúry s integrovanou tlakovou zátkou, ktorá umožňuje bezúnikovou technológiou meranie prevádzkového pretlaku v rozvode plynu a skúšku tesnosti systému podľa STN EN 1775:2008. Integrovanou tlakovou zátkou je umožnená rýchla inštalácia meracieho nástavca, pripojenie meracieho zariadenia a významným spôsobom je zjednodušený a skrátený čas na kontrolu tesnosti a meranie prevádzkového pretlaku v plynovode.

Plynoinštalácie realizované systémom ALPEX-GAS v moderných domoch pre súčasnosť aj budúcnosť, spĺňajú požiadavky aj tých najnáročnejších zákazníkov v oblasti dizajnu. Na splnenie týchto cieľov sú v ponuke inovatívne plynové podomietkové rozdelovače a guľové uzávery radu IVAR.K2, ideálne využiteľné pri skrytom (podomietkovom) vedení domového plynovodu. Použiteľné sú pre teploty od  -20 °C do +60 °C, tlak 5 bar s teplotnou odolnosťou +650 °C po dobu 30 min, čím spĺňajú požiadavky normy STN EN 1775:2008. Bezúnikovú technológiu, integrovanej tlakovej zátky, využívajú aj nové rady guľových uzáverov IVAR.G24, určené na inštaláciu v mieste pripojenia plynovodu na plynomerné zariadenie. Na demontáž tlakovej zátky, montáž tlakového nadstavca a pripojenie meracieho prístroja nie je potrebná odborná spôsobilosť na montáž a opravy plynu, pretože uvedená operácia nie je spojená s únikom plynu.

time.jpg

Nové moderné technológie sa stále častejšie presadzujú už vo fáze rozhodovania o type systému

Spoločnosti IVAR CS, ako výhradnému zastúpcovi nemeckého výrobcu spoločnosti FRÄNKISCHE, pre Českú a Slovenskú republiku sa potvrdzuje, že sa systém rozvodu plynu vo viacvrstvovom potrubí ALPEX-GAS nielen presadil, ale každoročne získava väčší podiel na trhu v oblasti domových plynoinštalácií. Uplynulých úspešných 15 rokov potvrdilo, že pokrok a vývoj v oblasti inštalácií nemožno zastaviť a nové technológie sa budú musieť prijímať aj v budúcnosti, to však za predpokladu, že sa bude jednať o produkty renomovaných výrobcov, spĺňajúce všetky legislatívne požiadavky platné v mieste a krajine inštalácie . V prípade záujmu o uvedený systém nás kontaktujte na e-mailovej adrese info@ivarsk.sk.

 

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Související produkty

Súvisiace kategórie

Související články

Nová verzia PROTECH CD 712

Nová verzia PROTECH CD 712

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

IVAR CS ako firma časopisu PLYNÁR • VODÁR • KURENÁR + KLIMATIZÁCIA za rok 2023

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia

Solárna tepelná energia a transformácia energetiky: lisovacie oceľové fitingy spoločnosti IVAR CS v službách udržateľnosti životného prostredia